แหล่งที่มาของเสียง

         

            เสียงเป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงและถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ ไปยังหู แต่เสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานะแก๊ส ของเหลว และของเเข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสูญญากาศได้   เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาท ซึ่งจะถูกส่งไปยังสมอง ทำให้เรารับรู้และจำแนกเสียงต่างๆ ได้  เสียงหากเปรียบก็เหมือนกับรูปคลื่นในน้ำ ถ้าเราโยนก้อนหินลงไปในนำ้เมื่อก้อนหินกระทบผิวน้ำ การกระจายของคลื่นนำ้ที่แตกออกมาเป็นระรอกๆก็เปรียบได้เช่นเดียวกับการเคลื่นที่ของเสียง (wave) สามารถอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจในเชิงลึกได้ว่า ก้อนหินเปรียบเหมือนต้นกำเนิดเสียง (source) จุดที่ก้อนหินกระทบน้ำเรียกว่าจุดกำเนิดเสียง (sound) การกระจายของคลื่นในน้ำก็เปรียบเหมือน คลื่นเสียง (sound wave) ซึ่งในแต่ละลูกคลื่นนับตั้งแต่จุดที่เราขว้างก้อนหินลงไปกระทบน้ำจนการกระจายของคลื่นสิ้นสุดลงเรียกว่า ความถี่ (frequrncy) ความเเรงที่ขว้างก้อนหินลงสู่น้ำ  จะมีผลกับความสูงของคลื่นน้ำ  ดังนั้นค่าความสูงของคลื่นน้ำนั้นเปรียบได้กับ ค่าความดังของเสียง (loundness) ซึ่งเรียกว่า sound pressure level หรือเรียกย่อๆว่า SPL โดยมีค่าวัดเรียกว่า เดซิเบล (decible) ใช้คำย่อคือ dB สำหรับความสูงต่ำของรูปคลื่นในทางเสียงเรียกว่า แอมปลิจูด (amplitude)